Riscos per lloc de feina

Riscos a laboratoris

  1. Coordinadors de seguretat dels laboratoris
  2. Riscos generals als laboratoris
  3. Riscos específics
  4. Procediments
  5. Cartells i pòsters
  6. Informació sobre risc químic
  7. Accidents succeïts als laboratoris de la UIB

 

1. Coordinadors de seguretat dels laboratoris:

L'any 2016 hem creat la figura del Coordinador de seguretat dels grups de recerca i de pràctiques. L'objectiu és millorar les condicionsd e seguretat i higiene dels laboratoris i integrar la prevenció de riscs en el funcionament dels grups de recerca i pràctiques docents.

 

2. Riscos generals als laboratoris

 Fitxa de riscos generals als laboratoris (versió 2016):  Català  /  Castellano  /  abstract in English

3. Riscos específics als laboratoris

4. Procediments

5. Cartells i pòsters

Si necessitau qualque senyal o cartell específic, demaneu-lo al Servei de Prevenció.

6. Informació sobre risc químic

  • Fitxes de seguretat química (MSDS):

fitxes internacionals (INSHT)

Sigma-Aldrich

Scharlab

Panreac

Merck

Gases (Carburos Metálicos, S.A.)

7. Accidents més significatius succeïts a laboratoris de la UIB

Accidents a altres universitats i laboratoris: