Seguretat i Higiene

Responsable de Seguretat i d'Higiene: Dr. Santiago Hernández

 

Què heu de fer en cas de?

Emergència (incendi, avís de bomba, accident personal, vessament químic, fuita de gas, etc.)

Si s'ha produït un Accident, incident o malaltia professional

Si observau un Risc

Consum de tabac dins els edificis

Procediments

Coordinació d'activitats amb empreses externes en matèria de prevenció

Equips de protecció individual

Notificació d'agents biològics i Organismes Modificats Genèticament (OMG)

Laboratoris

Informació de riscos en els laboratoris

Instruccions per a feines específiques

IT1: Seguretat en les feines en alçada

IT2: Operacions de fumigació

IT3: Seguretat durant la neteja de finestres (empresa de neteja)

IT4: Feines en espais confinats