Unitat Mèdica

Responsables de la unitat mèdica: Margalida Terrassa i Margalida Sastre

 

 HORARI D'ATENCIÓ MÈDICA

 

FUNCIONS I ACTIVITATS DE LA UNITAT MÈDICA

La Unitat Mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut dels treballadors de la UIB i l’assistència mèdica a la comunitat universitària.

Vigilància de la salut:

Està destinada al personal de la UIB (PAS, PDI i contractats), i bàsicament inclou:

 • La realització de reconeixements o proves mèdiques inicials i periòdiques, específiques en funció dels riscs laborals de cada treballador. Per sol·licitar el reconeixement mèdic, heu d'emplenar aquest document.
 • Activitats de promoció de la salut (campanyes de divulgació, cursos, etc.).
 • Vacunació
 • Valoració dels riscs per a la salut dels treballadors especialment sensibles a determinats riscs, embarassades, etc.
 • Formació i informació per organitzar els primers auxilis a la UIB.
 • Anàlisi i investigació de malalties professionals.
 • Coordinació amb els tècnics de prevenció.
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció de la salut dels treballadors i prevenció dels riscs laborals.

Assistència mèdica:

Tota la comunitat universitària (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) té dret a rebre assistència en la Unitat Mèdica de la UIB, la qual cosa inclou:

 • Urgències (accidents, malalties agudes...).
 • Consulta mèdica habitual (informació dins l'àmbit de la salut).

 

Protecció de la maternitat:

Al·lèrgia a animals de laboratori:

Accident biològic:

 

Activitats de promoció de la salut:

 • Campanya de vacunació gripal 2016: es durà a terme a la unitat mèdica (edifici Cas Jai) entre el 7 de novembre i el 9 de desembre, de dilluns a dijous de 10.30 a 13 h i de 15.30 a 16.30 h.

Nota: la normativa ens obliga a tenir el consentiment del pacient, per tant heu de dur signat el full de consentiment informat:     Consentiment informat

 

 

Farmacioles