Unitat Mèdica

Responsables de la unitat mèdica: Margalida Terrassa i Margalida Sastre

Horari d'Atenció Mèdica

Funcions i activitats de la Unitat Mèdica

La Unitat Mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors de la UIB, i assistència d'urgencias vitals a la comunitat universitària.

Vigilància de la salut:

Està destinada al personal de la UIB (PAS, PDI i contractats), i bàsicament inclou:

  • La realització de reconeixements o proves mèdiques inicials i periòdiques, específiques en funció dels riscs laborals de cada treballador. Per sol·licitar el reconeixement mèdic, heu d'emplenar aquest document.
  • Activitats de promoció de la salut (campanyes de divulgació, cursos, etc.).
  • Vacunació
  • Valoració dels riscs per a la salut dels treballadors especialment sensibles a determinats riscs, embarassades, etc.
  • Formació i informació per organitzar els primers auxilis a la UIB.
  • Anàlisi i investigació de malalties professionals.
  • Coordinació amb els tècnics de prevenció.
  • Qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció de la salut dels treballadors i prevenció dels riscs laborals.
  • Informació dins l'àmbit de la salut.

Consulta mèdica habitual:

Totes les persones que treballan a la UIB (PAS, PDI i contractats) té dret a rebre assistència en la Unitat Mèdica de la UIB.

Urgències

Es prestarà assistència a tota la comunitat universitària (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis).

Protecció de la maternitat:

Al·lèrgia a animals de laboratori:

Accident biològic:

Activitats de promoció de la salut:

  • Campanya de vacunació gripal 2017: es durà a terme a la unitat mèdica (edifici Cas Jai) entre el 10 de novembre i l'11 de desembre, de dilluns a dijous de 10.30 a 13 h i de 15.30 a 16.30 h.

Nota: la normativa ens obliga a tenir el consentiment del pacient, per tant heu de dur signat el full de consentiment informat:     Consentiment informat

 

Farmacioles