Prevenció de riscs a la docčncia

Segons el Reial Decret 1791/2010, que aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, l’alumnat té dret a rebre formació i informació sobre prevenció de riscs de seguretat i salut presents en les activitats docents, així com a disposar dels mitjans necessaris que garanteixin la seva salut i seguretat en el desenvolupament de les seves activitats d’aprenentatge. Això inclou les pràctiques a la UIB i les sortides o pràctiques de camp o a altres centres.

Quan redacteu les guies docents de les vostres assignatures, indicau els riscs als quals pot estar exposat el vostre alumnat:

 • Riscs de malalties per:
  • agents químics: tòxics, nocius, irritants, cancerígens, mutàgens, teratògens, etc.
  • agents físics: exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants, renou, vibracions, temperatures extremes, etc.
  • agents biològics: contacte amb mostres biològiques (sang o altres mostres humanes o animals, aigües residuals, etc.), cultius cel·lulars, cultius microbiològics, organismes modificats genèticament, etc.
 • Riscs de seguretat: contactes elèctrics, talls, caigudes al mateix o a distint nivell, accidents amb màquines (atrapaments, talls, aixafament, etc.), projecció de partícules, caiguda d’objectes, cremades tèrmiques, cremades químiques, cops, incendi, explosió, etc.
 • Riscs ergonòmics: riscs posturals, riscs relacionats amb la utilització de pantalles de visualització de dades, moviments repetitius, sobreesforços, etc.
 • Riscs durant les sortides de camp: els riscs poden ser molt variables segons el tipus de sortida (al camp, a la ciutat, a la mar, muntanyes, coves, etc., i també depèn dels equips i eines que s’utilitzin). Podem incloure accidents de trànsit, caigudes a distint nivell, al mateix nivell, exposició a temperatures extremes (sol, fred), trepitjades sobre objectes, caiguda d’objectes despresos, cops, talls, sobreesforços, accidents causats per animals o insectes, inhalació de substàncies nocives o falta d’oxigen (en cas d’entrar dins coves o espais tancats), etc.

Un cas especialment perillós és el busseig científic (per docència o recerca), per al qual és indispensable disposar de la titulació i assegurança específiques. A més s'ha de complir la normativa següent:

- Ordre estatal de 14/10/1997, per la qual s’aproven les normes de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques (modificat per l'Ordre 20/01/1999).
- Ordre autonòmica de 21/06/2000, per la qual s’estableixen les condicions per a l’exercici del busseig professional a les Illes Balears (modificat per l'Ordre de 20/06/2000, en la qual s'equipara el busseig científic al busseig esportiu-recreatiu, sempre i quan no es superin els 55 metres de fondaria; en qualsevol cas requereix l'autorització prèvia de la Comunitat Auntòma).
- Addicionalment la normativa laboral obliga en aquest cas a designar recursos preventius, els quals hauran d'estar presents durant les activitats d’immersió.

 • Riscs en empreses o entitats externes: depén de l'activitat que es realitzi. S'ha de demanar a l'empresa o entitat externa la relació de riscs que poden afectar el nostre personal o alumnat en pràctiques, seguint el protocol de coordinació que ha elaborat el Servei de Prevenció (contactau amb el Servei de Prevenció perquè us assessori en aquest tema).


A causa de la presència d’aquests riscs, és necessari complir unes normes i pautes de seguretat i higiene específiques per a cada assignatura, que establirà el professorat de pràctiques.

 

De la mateixa manera, podria ser necessàries les proteccions següents en funció dels riscs existents:

 • Equips de protecció individual (EPI):
  • Bata, ulleres de seguretat i calçat tancat en tot moment dins els laboratoris
  • També podria ser necessari l’ús de guants, màscara per a pols, màscara per a vapors químics, botes de seguretat, casc, protecció auditiva, etc., segons especifiqui el professorat de pràctiques.
 • Altres mitjans de protecció:
  • Pot ser necessari l'ús de vitrina de gasos, senyals de riscs, mitjans per a la recollida de vessaments químics, mitjans per al transport segur de substàncies perilloses, contenidors de residus, farmacioles, extintors, equips de mesura (per monòxid de carboni, radioactivitat, etc.), entre d'altres.

També s’han de gestionar correctament els residus generats en el laboratori, guardant-los en els contenidors adequats, segons les instruccions del professorat.

 

Per més informació: http://prevencio.uib.es/RiscosLlocsFeina/