Carta de serveis i de compromís

Compromís del Servei de Prevenció i Servei d'Atenció Mèdica amb la qualitat

El Servei de Prevenció vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es realitzen en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Vetllar, mitjançat la prevenció de riscs laborals, per la seguretat i la salut del personal de la UIB, inclosos l’alumnat, els visitants i les empreses contractades.
 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i les directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES, i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència del servei.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La directora del Servei de Prevenció considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar tots els membres del servei. Per aquest motiu, assoleix el compromís de comunicar-ho a tota l’organització i implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

Carmen Ramis Palmer
Directora del Servei de Prevenció

 

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Prevenció
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • Cas Jai
  • 07122 Palma de Mallorca
  • prevencio@uib.es
  • Telèfon: 971 17 33 28 | 971 17 27 69 | 971 17 25 00 | 971 17 32 28 | 971 25 97 09
   Fax: 971 17 27 28
  • unitatmedica@uib.es
  • Telèfon: 971 17 34 61 | 971 25 99 53
  • Fax: 971 17 27 28
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

Promoure la salut i la seguretat del personal de la UIB, a través de, principalment:

 • L’avaluació i el control dels riscs laborals en relació amb la seguretat, la higiene, l’ergonomia i la psicosociologia
 • La formació i la informació del personal
 • La vigilància de la salut del personal de la UIB en relació amb els riscs derivats de la seva feina

Visió

Per tal de millorar la salut i seguretat del personal volem:

 • Avaluar els riscs laborals de tots els llocs de treball de la UIB, i informar tot el personal de la UIB sobre els riscs als quals estan exposats i formar-los-hi
 • Elaborar i implantar els manuals d’autoprotecció de tots els edificis, i elaborar els procediments i les normes del sistema de gestió de la prevenció de la UIB
 • Realitzar la vigilància de la salut a tot el personal de la UIB

Valors

 • Professionalitat
 • Confidencialitat
 • Humanitat i assertivitat
 • Visió emprenedora i de millora contínua
 • Sentit d’equip i col·laboració amb altres serveis
 • Compromís amb la UIB i sentiment de pertinença a la institució

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Àrea d'Unitat Tècnica:

Àrea d’Unitat Mèdica:

 • Reconeixements mèdics específics (segons els riscs del lloc de treball)
 • Control/Seguiment de treballadors especialment sensibles
 • Supervisió i dotació de farmacioles
 • Promoció de la salut
 • Assistència mèdica d’urgència
 • Assistència sanitària
 • Consulta mèdica
 • Estudis i conclusions

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Prevenció té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la responsable del Servei de Prevenció assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o les insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • Febrer de 2012
 • Data de la darrera revisió
  • 4 de juliol del 2018
 • Propera revisió i actualització
  • Juliol de 2020