Ergonomia

1. Teletreball:

Les persones teletreballadores tenen els mateixos factors de risc que a l'oficina, com per exemple els relacionats amb l'equip, el mobiliari, la disposició dels elements de treball i la fatiga muscular, mental i visual. Les persones que fan la seva labor des de casa han de tenir informació i formació sobre prevenció de riscs laborals, de manera que puguin identificar les condicions que, com a mínim, ha de tenir el lloc de teletreball. Per a això la UIB posa a la disposició de les persones que treballen a distància un qüestionari que els permetrà d'autoavaluar les condicions particulars del seu domicili. Aquest qüestionari va acompanyat d'una formació específica sobre els riscs i mesures preventives aplicables a un lloc de teletreball. Emplenar aquest qüestionari és voluntari, no obstant això, aquesta autoavaluació es pot remetre al Servei de Prevenció (prevencio@uib.es), perquè puguin assessorar les persones que treballen a distància sobre les mesures que poden adoptar en cada cas particular.

Curs teletreball

Autoevaluació teletreball

2. Informació de riscs a les oficines i despatxos, aplicable al PDI i PAS:

català       Castellà       English

Límits de temperatura a les oficines

3. Informació de riscs del personal del Servei de Biblioteques i Documentació:

Fitxa d'informació de riscos a les biblioteques

4. Informació de riscs del personal de consergeries:

Fitxa d'informació de riscos a les consergeries

5. Procediment d'actuació davant riscs ergonòmics:

Procediment

6. Projecte ErgoUIB:

 ErgoUIB