Escoltar

Funció i objectius

El Servei de Prevenció de la UIB té com a objectiu principal promoure la seguretat i la salut dels treballadors a través de, fonamentalment, l’avaluació dels riscs derivats de la feina, la formació i informació i la vigilància mèdica de la salut del personal.

El Servei de Prevenció assumeix les quatre especialitats de prevenció: seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia, i vigilància de la salut.

Les principals funcions són: 

  • Avaluar els riscs laborals dels llocs de feina de la UIB, incloent els riscos de seguretat, d'higiene, d'ergonomia i de psicosociologia.
  • Informar i formar el personal de la UIB sobre els riscos laborals del seu lloc de feina.
  • Elaborar i implantar els Plans d’Autoprotecció de tots els edificis de la UIB (la qual cosa inclou la formació i informació sobre emergències per a tot el personal, la creació d’equips d’emergències i l’organització de simulacres anuals a cada edifici).
  • Elaborar els procediments i les normes del sistema de gestió de la prevenció de la UIB.
  • Gestionar els residus tòxics i perillosos dels laboratoris de la UIB.
  • Vigilància de la salut dels treballadors de la UIB en relació als riscos derivats de la seva feina (Unitat Mèdica).
  • Assessorar els Òrgans de govern, el Comitè de Seguretat i Salut i els càrrecs i la resta de personal de la UIB sobre qualsevol tema relacionat amb la prevenció.
  • Elaborar la memòria i la planificació anuals de les seves activitats.