Riscos a laboratoris

  1.  Coordinadors de seguretat dels laboratoris
  2. Riscos generals als laboratoris
  3. Riscos específics
  4. Procediments
  5. Cartells i pòsters
  6. Informació sobre risc químic
  7. Accidents succeïts als laboratoris de la UIB

1. Coordinadors de seguretat dels laboratoris:

L'any 2016 es va crear la figura del Coordinador/a de seguretat dels grups de recerca i de pràctiques, per millorar les condicions de seguretat i higiene dels laboratoris i integrar la prevenció de riscs en el funcionament dels grups de recerca i pràctiques docents.

Funcions dels coordinadors                     Llista de coordinadors (actualitzat maig 2022).

2. Riscos generals als laboratoris

 Riscos generals als laboratoris:  Català  /  Castellano  /  abstract in English

3. Riscos específics als laboratoris

4. Procediments

5. Cartells i pòsters

6. Informació sobre risc químic

  • Filtres i màscares per a productes químics:  Scharlab

7. Accidents més significatius succeïts a laboratoris de la UIB

Accidents a altres universitats i laboratoris: