Pla de Prevenció

El Pla de Prevenció de riscs laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva en el funcionament general de la UIB. Inclou, entre d'altres aspectes, la política preventiva de la UIB, la distribució de responsabilitats, els objectius i metes de la UIB en aquesta matèria, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics.

Aquest document s'actualitza cada quatre anys, després de l'elecció del nou Rector, i posteriorment s'aprova en el Consell de Direcció.

El Pla de Prevenció per al període 2018-2021 ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut en la reunió ordinària de dia 27 de juliol de 2018, i aprovat pel Consell de Govern en la reunió ordinària de dia 19 de desembre de 2018. Per acord del Consell de Govern, es publicarà al FOU.

Pla de prevenció 2018-2021

Extracte "Responsabilitats i funcions" de tota la comunitat universitària.