Prevenció de riscs a la docència

Segons el Reial Decret 1791/2010, que aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, l’alumnat té dret a rebre formació i informació sobre els riscs de seguretat i salut presents en les activitats docents, així com a disposar dels mitjans necessaris que garanteixin la seva salut i seguretat en el desenvolupament de les activitats d’aprenentatge. Això inclou les pràctiques i les sortides de camp o a altres centres.

No correspon al Servei de Prevenció la realització d'activitats preventives per a l'alumnat. Per normativa, el Servei de Prevenció només pot fer tasques preventives per als treballadors de la UIB. La seguretat i la salut de l'alumnat és responsabilitat del professorat; cada professor ha de donar la formació i informació de riscs i donar els mitjans necessaris als seus alumnes. Per tant, us recomanem que:

a) Quan redacteu les guies docents de les vostres assignatures, indicau els riscs als quals pot estar exposat el vostre alumnat:

 • Riscs de malalties per:
  • agents químics: tòxics, nocius, irritants, cancerígens, mutàgens, teratògens, etc.
  • agents físics: exposició a radiacions, renou, vibracions, temperatures extremes, etc.
  • agents biològics: contacte amb mostres potencialment contaminades, cultius cel·lulars, cultius microbiològics, organismes modificats genèticament, etc.
 • Riscs de seguretat: contactes elèctrics, talls, caigudes al mateix o a distint nivell, accidents amb màquines (atrapaments, talls, aixafament, etc.), projecció de partícules, caiguda d’objectes, cremades tèrmiques, cremades químiques, cops, incendi, explosió, etc.
 • Riscs ergonòmics: riscs posturals, riscs relacionats amb la utilització de pantalles de visualització de dades, moviments repetitius, sobreesforços, etc.
 • Riscs durant les sortides de camp: els riscs poden ser molt variables segons el tipus de sortida (al camp, a la ciutat, a la mar, muntanyes, coves, etc., i també depèn dels equips i eines que s’utilitzin). Podeu incloure accidents de trànsit, caigudes a distint nivell, al mateix nivell, exposició a temperatures extremes (sol, fred), trepitjades sobre objectes, caiguda d’objectes despresos, cops, talls, sobreesforços, accidents causats per animals o insectes, inhalació de substàncies nocives o falta d’oxigen (en cas d’entrar dins coves o espais tancats), etc. Un cas especialment perillós és el busseig científic (per docència o recerca), per al qual és indispensable complir la normativa vigent i disposar de la titulació i assegurança específiques.
 • Riscs en empreses o entitats externes: s'ha de demanar a l'empresa o entitat externa els riscs que poden afectar el nostre alumnat, i transmetre aquesta informació a l'a.

En el cas de pràctiques de laboratori, incloeu la informació dels riscs en el manual de pràctiques, junt amb unes normes i pautes de seguretat i higiene específiques per a cada assignatura. Explicau els riscs i les normes al principi de les pràctiques.

b) Podrien ser necessàries les proteccions següents en funció dels riscs existents:

 • Equips de protecció individual (EPI):
  • Bata, ulleres de seguretat i calçat tancat en tot moment dins els laboratoris.
  • Guants, màscara per a pols o vapors químics, botes de seguretat, casc, protecció auditiva, etc., segons especifiqui el professorat de pràctiques.
 • Altres mitjans de protecció:
  • Pot ser necessari l'ús de vitrina de gasos, senyals de riscs, mitjans per a la recollida de vessaments químics, mitjans per al transport segur de substàncies perilloses, contenidors per a residus tòxics i perillosos, farmacioles, extintors, equips de mesura (per monòxid de carboni, radioactivitat, etc.), entre d'altres.

Si necessitau assessorament, contactau amb el Servei de Prevenció.

Trobareu informació útil sobre seguretat als laboratoris en aquest enllaç.