Unitat Mèdica

Horari d'atenció mèdica

Horari de consultes (Cas Jai):

només per a treballadors de la UIB

 • De dilluns a dijous, d’11,30 a 13,30 hores
 • De dilluns a dijous, de 15,30 a 16,30 hores

Horari d'atenció en cas d'urgència:

 • Hivern: de dilluns a divendres, de 8,30 a 17,30 hores.
 • Estiu: de dilluns a divendres, de 8,30 a 16,30 hores.

 971 17 34 61 / 971 25 99 53 / 971 17 33 57

Fora d'aquest horari, en cas d’una urgència, contactau amb el 061 o l'112.
 

mapa

Funcions i activitats de la Unitat mèdica

La Unitat mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors de la UIB, així com l'assistència d'urgències vitals a la comunitat universitària.

1. Vigilància de la salut:

Està destinada al personal de la UIB (PAS, PDI i personal contractat), i inclou les activitats següents:

 • Reconeixements mèdics inicials i periòdics, específics en funció dels riscs laborals de cada treballador. Per sol·licitar el reconeixement mèdic, heu d'emplenar aquest document.
 • Vacunació:
 • Valoració dels riscs per a la salut dels treballadors especialment sensibles a determinats riscs.
  • Qüestionari de salut COVID: PDI, PAS.
 • Formació i informació sobre primers auxilis.
 • Anàlisi i investigació de malalties professionals.
 • Coordinació amb els tècnics de prevenció.
 • Manteniment de les farmacioles: Formulari per sol·licitar material de la farmaciola.
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció de la salut i prevenció dels riscs laborals.

2. Protecció de la maternitat:

Les treballadores embaraçades o que planifiquin estar-ho han de seguir el seguent protocol:

3. Al·lèrgia a animals de laboratori:

4. Accident biològic:

5. Primers auxilis i reanimació cardiopulmonar (RCP):

6. Altres activitats de promoció de la salut: